با سلام براي آناليز بهاي آيتم هاي فهرست تجميع راه و باند چيکار بايد بکنم؟