با سلام براي اعمال بخشنامه 76574 در تکسا منوي ضرايب ، خانه 76574 تيک زدم و بعد از وارد شدن مقدار برآوردي، گزارش مالي را زدم ولي توي پرينت ديده نشده که اعمال شده است. لطفاً راهنمايي کنيد