سلام بااحترام. ايا قابليت اين هست ک خروجي ساختارشکست طبق قرارداد سرجمع جديد گرفته شود؟ لطفا راهنمايي کنيد.