سلام – در فصول فهرست تجميعي راه و باند فصل تجهيز وجود ندارد . ميشه لطف بفرماييد راهنمايي كنيد زمانيكه مي خواهيم تعديل فهرست تجميعي آنرا بنويسيم و فصل تجهيزي وجود ندارد تا بتوانيم به فصل مشابه آن در فهرست پايه تطبيق بدهيم چگونه بايد تعديل تجهيز آنرا محاسبه كنيم.