سلام – در قسمت نسخه ها مي خواهيم از زير کاغذ کلمه بهره بردار حذف شود و فقط کارفرما و مشاور و پيمانکار باقي بماند اما متاسفانه با حذف عنوان بهره بردار سه مورد باقيمانده به صورت اتوماتيک در وسط کاغذ قرار نمي گيرد و در جاهاي قبلي خود باقي مي مانند و شکا نامناسبي به کاغذ مي دهد. لطفا راهنمايي بفرماييد.