فقدان موضوعیّت جدول شکست کار در پرداخت قطعی پیمان‌ سرجمع