فهرست بهای پايه سال 1402 (31 فهرست‌بها)، در نرم افزار تکسا اعمال و آماده ارائه ميباشد.