فیلم آموزشی نحوه انجام کپی و یا تغییر سال پایه یک پروژه در نرم افزار تکسا