نحوه انتقال اطلاعات از 001 به تکسا 002 در صورتي که هر دو در قالب يک قفل و يک سيستم باشند .در حاليکه اطلاعات 001 در يک سيستم و قفل 002 در سيستم جداگانه قرار دارد . بفرماييد چگونه اطلاعات001 را به سيستم ديگه که 002 (اناليز) داري قفل متفاوت است انتقال دهم.