لیست قیمت ها

  نام نرم افزار قیمت واحد(بریال) توضـیحـات راهنما
  بــــی هــرز  (دستور برش با حداقل پرت) نرم افزار تیپ بندی و برش آرماتور ... (لیستوفر←دستور برش با حداقل پرت) کاتالوگ دفترچه راهنما فيلم آموزشي نمونه گزارشات
  تك كاربره 25,000,000 √ تعریف پارتی های ورودی  √ تعریف منابع  √ترکیب چند لیستوفر   √محاسبه قیمت مصالح  √استفاده از ضایعات پروژه به عنوان منبع ورودی √ دستور برش از چند منبع  √حداقل دور ریز   √نگهداری سوابق برش         √تعیین پهنای برش و پرت حداقل √کسر از لیستوفر و منابع
  تحت شبکه
  (سه نود)
  60,000,000
  هر نود بعدی شبکه 6,000,000