فيلم آموزشی تكسا

20 خرداد 1402
فیلم آموزشی تعریف آیتم ستاره دار در نرم افزار فنی مهندسی تکسا
20 خرداد 1402
فیلم آموزشی دستورالعمل نصب و بروزآوری تکسا (آپدیت فهرست بها)
20 خرداد 1402
فیلم آموزشی تعین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در نرم افزار فنی مهندسی تکسا
20 خرداد 1402
فیلم آموزشی نحوه انجام کپی و یا تغییر سال پایه یک پروژه در نرم افزار تکسا
20 خرداد 1402
فیلم آموزشی معرفی خروجی گزارشات برنامه و نحوه تهیه بسته گزارشات در تکسا
20 خرداد 1402
فیلم آموزشی نحوه انجام تعدیل معکوس در نرم افزار فنی مهندسی تکسا
20 خرداد 1402
فیلم آموزشی پشتیبان گیری از پروژه و نحوه بازیابی فایل پشتیبان در نرم افزار تکسا
20 خرداد 1402
فیلم آموزشی برآورد قیمت سرجمع بر اساس بخشنامه ویرایش 96 در نرم افزار تکسا
20 خرداد 1402
فیلم آموزشی برآورد پروژه به صورت تجمیعی راه و باند در نرم افزار فنی مهندسی تکسا