ردیف شرح حجم دانلود
راهنمای نصب
1 راهنمای نصب تکسا -تاریخ ساخت سی دی قبل از  90،8،17 2.53MB دریافت فایل   
2 تاریخ ساخت بعد از 90،8،17 -  SQL2005 راهنمای نصب تکسا ویژه 3.94MB دریافت فایل   
3  SQL Express 2005  راهنمای نصب 0.98MB دریافت فایل
4 در ویندوز8.NET Framework 3.5 فعال کردن 249.91KB دریافت فایل
5  server 2008 R2 در ویندوز.NET Framework 3.5 فعال کردن 539.12KB دریافت فایل
6   در ویندوز 8Driver Signature enforcementراهنمای غیرفعال کردن 154.51KB دریافت فایل
راهنمای کار با نرم افزار
1 راهنمای برآورد پروژه بر اساس فهرست تجمیعی راه و باند 1.55MB دریافت فایل
2 راهنمای انجام پروژه بر اساس فهرست بهای تجمیعی شهرداری 581.34KB دریافت فایل
3 راهنمای  تهیه صورت وضعیت بر اساس بخشنامه 76574 496.84KB دریافت فایل
4 راهنمای تعریف فهرست بهای خاص در پروژه 1.20MB دریافت فایل
5   vb راهنمای اصلاح صورت وضعیت 67.06KB دریافت فایل
6 .net  راهنمای اصلاح صورت وضعیت ورژن 120.19KB دریافت فایل
7 راهنمای کار با نرم افزار تکسا 23.9MB دریافت فایل
8 راهنمای کار با نرم افزار بی هرز 2.50MB دریافت فایل
9 راهنمای کار با نرم افزارمبنا 8.23MB دریافت فایل
سایر
1 جهت ویرایش گزاشات Crystal Report 10 راهنمای کار با نرم افزار 1.43MB دریافت فایل
2  vb6 مزایای ویرایش جدید نرم افزار تکسا نسبت به ورژن  98.00KB دریافت فایل