ليست قيمت بروز رسانی فهرست بهای ۱۴۰۲ مبنا

شرح قیمت هزینه CD هزینه ارسال مجموع با مالیات
مبنا تک نسخه ای
استاندارد 360،000 125،000 75،000 560،000 610،400
کامل
جامع
مبنا دو نسخه ای
مبنادو نسخه ای 520،000 125،000 75،000 720،000 784،800
مبنا سه نسخه ای
مبنا سه نسخه ای 620،000 125،000 75،000 820،000 893،800