لیست قیمت ها

  نام نرم افزار قیمت واحد(بریال) توضـیحـات راهنما
  ° تکسا 123+ جامع°    برآورد قیمت- پیشنهاد قیمت و آنالیز (بدون آنالیز نفت و گاز) -صورت وضعیت و تعدیل                                               
  قیمت ویژه 72,700,000 شامل کلیه امکانات برآورد، پیشنهاد قیمت، آنالیزبهای سازمان، صورت وضعیت و تعدیل برای تمامی فهارس بها از 70 تا کنون
  تحت شبکه (3 نود) 174,000,000 پایگاه اطلاعاتی SQL Server و زبان برنامه نویسی Vb.Net
  سازگار با ویندوزهای (32 و 64 بیتی) Windows XP, Vista , 7 , 8 , 10 , Server 2003 , 2008 , 2012
  هر نود بعدی شبکه 17,400,000

  * قیمت ویژه جامع بدون آنالیزبهای نفت و گاز و فهرست تجمیعی شهرداری میباشد.در صورت نیاز قیمت ردیفهای آن اضافه خواهد شد.
  استاندارد :
  دربردارنده دفترچه های ابنیه ، راه و باند ، راهداری، مکانیکی، برقی
  کامل : استاندارد + دفترچه های چاهها و قناتها ، خطوط انتقال آب ، شبکه توزیع آب ، آبیاری و زهکشی، آبخیزداری، شبکه فاضلاب ، سد سازی ، انتقال آب روستایی، ژئوتکنیک و...
  جامع : کامل + دفترچه های نفت و گاز (بدون آنالیز نفت و گاز)+ امکان ایجاد دفترچه های جدی
  د


  تکـسـا 001 نرم افزار محاسبه صورت وضعیت و تعدیل از ریزمتره تا مبلغ صورت وضعیت و محاسبات تعدیل کاتالوگ دفترچه راهنما فيلم آموزشي نمونه گزارشات
  استاندارد 29,250,000 ریز متره ← خلاصه متره ← برگه مالی ← مبالغ فصول ← مبلغ صورت وضعیت ← محاسبات تعدیل+ فعالیتها
    √  گزارشات رنگی با درج اعداد پیمانکار ، مشاور ، کارفرما.   √حمل مصالح مصرفی     √ آهن و سیمان                  
   √ محاسبه حامل های انرژی و ارز √ ‏مقایسه با برآورد و پیشنهاد(% انجام و % پیشنهاد)   √ ‏تعدیل میانگین
  کامل 32,400,000
  جامع 35,500,000
  جامع تحت شبکه 85,500,000 تحت شبکه تا سه نود (هر نود بعدی 8,550,000 ریال)
  تکـسـا 002+  نرم افزار محاسبه قیمت پیشنهادی بر اساس آنالیز و لیستهای تجهیز، ماشین آلات، پرسنل و . . . کاتالوگ دفترچه راهنما فيلم آموزشي نمونه گزارشات
  استاندارد 32,250,000   √قیمت پیشنهادی از آنالیز   √رشد میانگین فصلی‏   √%پیشنهادی برای آیتم ، فصول، دفترچه ، پروژه   √منابع نیروی انسانی، ماشین آلات و مصالح پروژه  √‏+-تعدیل ‏  √‏آنالیز ضریب بالاسری   √پروژه مادر    √گزارشات ویژه 4951 و   76574       √کدهای اضافه و کسر بها    √ انتقال به کنترل پروژه و رسم نمودار گانت
  کامل 35,000,000
  جامع 37,000,000
  جامع تحت شبکه 88,500,000 تحت شبکه تا سه نود (هر نود بعدی 8,850,000 ریال)
  تکسـا 003 نرم افزار برآورد قیمت پروژه به دو صورت فهرست بهایی یا متر مربع زیربنا کاتالوگ دفترچه راهنما فيلم آموزشي نمونه گزارشات
  استاندارد 26,700,000 ریز متره ← خلاصه متره ← برگه مالی ← مبالغ فصول ← خلاصه ارقام و ضرایب     
   √ فهرست بهای تجمیعی √مصالح مصرفی:مابه التفاوت حمل‏   √مابه التفاوت آهن وسیمان‏  √+-تعدیل  √کدهای اضافه،کسربها   √گزارشات ویژه 4951 و  76574 و بخشنامه سرجمع   √تغییر مقادیر : افزایش - کاهش   √تشکیل پروژه مادر
  کامل 28,800,000
  جامع 30,900,000
  جامع تحت شبکه 74,000,000 تحت شبکه تا سه نود (هر نود بعدی 7,400,000 ریال)
  تکسـا 000+ آنالیزبهای آیتمهای فهرست بها (مصالح، نیروی انسانی، ماشین آلات و حمل) سازمان مدیریت و وزارت نفت
  آنالیز بها 13,950,000 √آنالیزبهای سازمان مديريت  √‏قیمت های منابع پایه   √‏آنالیزبهای هرآیتم ‏  √منابع 4 گانه پروژه
   تحت شبکه 33,000,000 تحت شبکه تا سه نود (هر نود بعدی 3,300,000 ریال)
  آنالیز نفت و گاز 14,850,000 آنالیزبهای وزارت نفت   √ آنالیز بهای هر آیتم    √منابع 4 گانه پروژه      (فقط در نسخه جامع قابل انتخاب ميباشد)
  تحت شبکه 36,750,000 آنالیز نفت و گاز تحت شبکه تا سه نود (هر نود بعدی 3,675,000 ریال)
  شهرداری 8,600,000 √ فهرست بهای شهرداری     √گزارشات خاص شهرداری
  تحت شبکه 21,000,000 شهرداری تحت شبکه تا سه نود (هر نود بعدی 2,100,000 ریال)