ليست قيمت بروز رسانی فهرست بهای 1402 تکسا

شرح ویرایش قیمت بروزرسانی از طریق ایمیل هزینه ارسال فاکتور بروزرسانی از ایمیل با مالیات ساخت DVD هزینه ارسال جمع کل قیمت بروزرسانی ایمیل و ارسال DVD با مالیات
تکسا تک نسخه ای
۰۰۱


۰۰۲


۰۰۳
استاندارد 8،700،000 250،000 9،755،500 1،250،000 750،000 10،700،000 11،633،000
کامل 9،700،000 250،000 10،845،500 1،250،000 750،000 11،700،000 12،753،000
جامع 9،700،000 250،000 10،845،500 1،250،000 750،000 11،700،000 12،753،000
تکسا دو نسخه ای
۰۰۱


۰۰۲


۰۰۳
استاندارد 16،600،000 250،000 18،366،500 1،250،000 750،000 18،600،000 20،274،000
کامل 18،200،000 250،000 20،110،500 1،250،000 750،000 20،200،000 22،018،000
جامع 18،200،000 250،000 20،110،500 1،250،000 750،000 20،200،000 22،018،000
تکسا سه نسخه ای
۰۰۱


۰۰۲


۰۰۳
استاندارد 17،800،000 250،000 19،674،500 1،250،000 750،000 19،800،000 21،282،000
کامل 19،600،000 250،000 21،636،500 1،250،000 750،000 21،600،000 23،544،000
جامع 19،600،000 250،000 21،636،500 1،250،000 750،000 21،600،000 23،544،000